29 9829
اپارتمانهای‌ چهار‌ اطاقه‌ فروشی‌ !
Name   حاجی نورزی Date   2020-07-27
Phone   0744492105 Province   Kabul
Email  
Region   واقع‌ حصه‌ سوم‌ خیرخانه‌‌ شرق‌ مکتب‌ ذکورسیدال‌ ناصری‌ ‌
  I have totally ( 33 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Price  44,000 $ Type  For Sale Category   Apartments
☉ دو‌ باب‌ اپارتمان‌ چهار اطاقه فروشی‌ ویا‌ گروی‌ !‌
‌واقع‌ حصه‌ سوم‌ خیرخانه‌‌ شرق‌ مکتب‌ ذکور‌ سیدال‌ ناصری‌ ‌
-قیمت‌ ‌ فروش فی‌ باب‌ /44000- $باجورآمد.
- قیمت‌ ثابت‌ گروی‌ فی‌ باب‌ /20000-$
29 9829