25 9833
به یک موتر کرولا ضرورت دارم که با مشخصات ذیل باشد.
Name   Ahmad Date   2020-07-27
Phone   0786806986 Province   Kabul
Region   Kabul
Price  14,000 $ Type  I Need Category   Cars
Make  Toyota Color  White Gear  Automatic
Fuel  Petrol Km  0-10000
مودل سال : ، 2016 ، 2017، و یا 2018
رنگ : سفید
موتر نو وارد و یا استفاده خانگی
ثابت و بدون تکر
پلیت -5 کابل
فرنگر ستارت، سن روف دار،
قیمت مناسب
لطفآ به نمبر ذیل تماس بگیرید، به پیام ها جواب داده نمیشود
شماره تماس: 0786806986
25 9833