237 9819
کرولا طلایی 7A
Name   میر Date   2020-07-27
Phone   0731058933 Province   Kabul
Email  
Region   خوشحال خان
  I have totally ( 2 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  5,200 $ Type  For Sale Category   Cars
Make  Toyota Year  1995 Color  Gold Gear  Automatic
Fuel  Petrol
فروش عاجل
کرولای ۱۹۹۵
رنگ طلایی
پلیت منفی سه پنج خانه ای
اسناد پوره
شیشه و دروازه ها برقی
ماشین ۷ ای بدون تفت و بخار
مصرف تیل در ۱۰۰ کیلومتر ۱۰ لیتر
بدون تکر و شاریده گی
سیت پوش
موتر خانه است
قیمت ۵۲۰۰ دالر امریکایی
0731058933
237 9819