27 9976
اپارتمان ګروی در شهر نو عزیزی تاور
Name   Abdulrahman Date   2020-10-15
Phone   14162762899 Province   Kabul
Email  
Region   شهرنو کابل
  I have totally ( 3 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Price  25,000 $ Type  Mortgage Category   Other Elects
سلام دوستان من فضل احمد یک باب اپارتمان سه اطاقه با یک اشپز خانه عصری و پارکینګ موتر را دارا بوده از لحاظ امنیت فوقلاده بوده .به مکاتب. مغازه ها.شفاخانه ها.وکلنینک ها.نزدیک بوده به مبلغ 25000 دالر امریکایی به ګروی داده می شود کسانیکه خواهش به ګروی ګرفتن انرا داشته باشد . به شماره هایی زیر به تماس شوند
فضل احمد-93775645998
عبدالرحمن واتس نمبر-14162762899
27 9976