104 9696
فروش ماشین های صنعتی
Name   Zayn Khan Date   2020-06-20
Phone   0791964927 Province   Kabul
Region   کابل
  I have totally ( 2 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Price   AFN Type  For Sale Category   Houses
Lollipop Production Line
cigarette factory machines
macaroni Making Machine
Chips making Machine
Bubble Gum Making Machine
Beverage making Machines
Soap Making Machines
Packing Machines
and thousands more
ما ماشین ها صنعتی را مفروشیم شما میتوانین در داخل خانه تان اید میلیون ها افغانی با خرید ماشین های ذیل درامد کنین. ما بیش از هزار قسم ماشین الات صنعتی داریم که هر یک ان بری شما درامد ماهانه میلیون ها پول میشود
همیالی همراه ما به تماس شوید و هر ماه عاید میلیون افغانی شوید
104 9696