26 9628
هارد دسک 4tb
Name   محمد اسحاق Date   2020-03-25
Phone   0731425142 Province   Kabul
Email  
Region   ناحیه 4 تایمنی وات
Amtaa
Price  10,000 AFN Type  For Sale Category   Hardwares
یک بار استفاده شده است و بس
26 9628