29 9625
خانه کرایه ضرورت دارم
Name   محمد Date   2020-03-25
Phone   0774374305 Province   Kabul
Region   کابل
Rent  6,000 AFN Type  For Rent Category   Houses
يک خانه يا اپارتمان که دو یا سه اطاق داشته باشه کرایه ضرورت دارم در منطقه کارت نو، بګرامي، ارزاقيمت که به سرک عمومی نزدیک باشه اګه شریک هم باشه مشکل نداره مقصد راهایش جدا باشه، کرایه از 4000 تا 6000 باشه
29 9625