28 9626
آپارتمان ۳ اطاقه گروی و کرایی در مکرویان ۴
Name   احمد سیر Date   2020-03-25
Phone   0798292595 Province   Kabul
Region   مکرویان ۴
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  90 $ Type  Mortgage Category   Apartments
آپارتمان کرایه در مکرویان ۴
بلاک ۱۵
منزل:‌ ۶
آپارتمان: ۹۶
مشخصات: سه اطاق ـ دو تشناب - دو بالکن بسیار گشاده و کلان و آشپزخانه
اطاق ها دارای آلماری بوده
ذخیره مستقل آب
دارای امنیت فوق العاده
نیمه گروی ( مبلغ ۱۱۶۰۰ دالر گروی و ۹۰ دالر کرایه ماهانه)‌با جور آمد
شماره تماس 0798292595
لطفاً‌ بعد از عصر در تماس شوید
28 9626