194 9546
یکباب‌ اپارتمان‌ ‌ دو اطاقه‌ فروشی‌
Name   حاجی نورزی Date   2020-02-26
Phone   0744492105 Province   Kabul
Email  
Region   سرک‌ چهارم‌ پروژه‌ تایمنی
  I have totally ( 25 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  27,000 $ Type  For Sale Category   Apartments
☉ یکباب‌ اپارتمان‌ دو اطاقه فروشی‌ ! کود‌ اعلان(11 )

-قیمت‌ فروش /27000-$بدون‌ جورآمد.
آدرس‌ : سرک‌ چهارم‌ پروژه‌ تایمنی‌ کوچی پوهنتون‌ میوند.
منزل‌ اول آفتابی‌‌ ۸۵ مترمربع‌ مساحت‌ حویلی‌ دار20مترمربع‌
-بلاک‌ متذکره‌ تازه‌ اعمارگردیده‌ دارای‌ امکانات‌ سیستم‌ مرکز‌گرمی‌ ، نزدیک‌ به‌ مکتب‌ دولتی‌ و‌ کودکستان‌ - برق‌ میتر‌مستقل‌ - دو‌تشناب‌ عصری‌ - یک‌ آشپزخانه‌ عصری‌ - بالکن‌ حویلی‌ بزرگ- داخل‌ تهکوی‌ پارکنگ‌ موتر‌ - دیکوریشن‌ اعلی‌ راویز‌ کاری‌ شده‌ - کلکین‌ ها‌ پی‌ وی‌ سی‌ - اجرای‌ قباله‌ عرفی‌ معتبر‌ به‌ اساس‌ قباله‌ شرعی‌ اصل‌ زمین‌.
194 9546