7 10408
خانه کرایی 3 اطاقه مکرویان چهارم
Name   Masood Date   2021-09-19
Phone   0786865669 Province   Kabul
Email  
Region   مکرویان چهارم
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Rent  250 $ Type  For Rent Category   Apartments
خانه کرایی در مکرویان چهارم
دارای 3 اطاق
آشپز خانه- تشناب ذخیره جداگانه آب و چنان برق
منزل چهارم
7 10408