629 9431
دو اطاقه مکروریان سه که 3 اطاقه جورشوده
Name   Ahmad Date   2020-02-13
Phone   0705171367 Province   Kabul
Region   Kabul
  I have totally ( 2 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Rent  250 $ Type  For Rent Category   Apartments
یک باب اپارتمان دو اطاقه کرای مکروریان سه که تقریبن 3 اطاقه جورشوده
مکروريان سوم / منزل سوم
آفتاب روخ
همه شیشه ها PVC
همه اتاق ها مجهز با الماری
0705171367
629 9431