430 9428
یکباب‌ اپارتمان‌ سه اطاقه‌ فروشی‌
Name   حاجی نورزی Date   2020-02-08
Phone   0744492105 Province   Kabul
Email  
Region   سرک‌ چهارم‌ پروژه‌ تایمنی
  I have totally ( 33 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  48,000 $ Type  For Sale Category   Apartments
اپارتمانهای‌ سه‌ اطاقه‌ فروشی! No: B-04

قیمت‌ فروشات‌ فی‌ باب‌ مبلغ‌/۴۸۰۰۰- دالربا‌‌جورآمد.
آدرس‌: سرک‌ چهارم‌ پروژ‌ه‌ تایمنی‌‌ نزدیک‌ پوهنتون‌ میوند .
بلاک‌ متذکره‌ تازه‌ اعمار‌ گردیده‌ منازل‌ دوم‌ الی ششم‌ - هر‌ واحد‌ با‌ بزرگترین‌ مساحت‌ ۱۲۵‌ مترمربع‌ -مکمل‌ آفتابی‌ دو‌تشنابه‌ عصری‌ ، آشپزخانه‌ عصری‌ اوپن‌ - یک‌ بالکن‌ - لکس‌مفشن‌ ،سیستم‌ مرکزگرمی‌ - پارکنگ‌ موتر‌ به داخل‌ تهکوی‌ - آب‌ شرین‌‌ چاه‌‌ عمیق‌ - برق‌ رهایشی‌ میتر‌مستقل‌ وغیره‌ سهولت‌ های‌ زندگی‌ -موقیعت‌ بلاک‌‌ اعمار‌ شده‌ نمره‌ راسته‌ بوده‌ سه‌ بسوی‌ ، درهرمنزل‌ دو‌ واحد‌ اپارتمان‌ ، رخ‌آفتابگیر‌ سمت‌ جنوب‌ شرق‌ میباشد‌- اجرای‌ قباله‌ عرفی‌ به‌ اساس‌ قباله‌ شرعی‌ اصل‌ زمین‌ اجراء میگردد.

✔ مشتری‌ محترم‌برای معلومات بیشتر‌‌ ، کُدنمبر( ) را به‌ شماره‌ وتساپ‌ ما‌ بفرستید.
✔- اوقات‌ مراجعه‌ ودیدن‌ اپارتمان‌ ها بعدازساعت‌ ۳:۰۰ ظهر‌ بوده‌ و‌ قبلآ‌ مارا‌ در‌ جریان‌ گذاشته باشید.
آدرس: دفترمرکزی‌ بین‌ چهاراهی‌ سلیم‌ کاروان‌ و‌ چهاراهی‌ شهید مقابل‌ فروشگاه‌ بزرگ‌ ارتیل‌ .
☎0744492105
430 9428