476 9422
یک و نیم ست کوچ و چوکی
Name   وسایل فروشی Date   2020-02-06
Phone   0729400072 Province   Kabul
Region   Kabul
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  55,000 AFN Type  For Sale Category   Others
یک و نیم ست کوچ و چوکی یازده نفری وطنی از چوب چهارمغز بسیار ثابت.

- سه چوکی سه نفری
- دو چوکی یک نفری
- دو میز کلان و دو میز خورد

قیمت 55000 افغانی با جور آمد. شماره تماس 0795991812
476 9422