471 9387
یکعراده موتر رافور 2003
Name   Sayed Samadi Date   2020-01-14
Phone   0764165142 Province   Kabul
Region   Kabul, Salim Karwan
  I have totally ( 2 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  7,900 $ Type  For Sale Category   Cars
Make  Toyota Year  2003 Color  White Gear  Automatic
Fuel  Petrol
فروش عاجل

یکعراده موتر رافور 2003 رنگ سفید با پوش های سیت جدید بخملی سیاه ایرکندیشن فعال بخاری فعال تپ دار ویل های مقبول کمک دار پلیت منفی سه 64 هزار اسناد ها 3 ساله پاک با دی وی دی اسکریندار و کمره عقب نما با پایدان های اصلی و توکر عقب خانگی بدون هیچگونه تکر با ضمامنت کامل مکمل دیکوریشن خاص و تمامی وسایل از قبیل جک اندلپایه ترپال اشترنگ لاک چراغ ها لیزری خیلی خاص و قوی
لطفا خریدار واقعی بتماس گردد
471 9387