674 9382
خانه فروشی در کابل ناحیه 12
Name   Salam Date   2020-01-12
Province   Kabul
Email  
Region   ناحیه 12 کابل 90 فامیلی شینه
Price  100,000 $ Type  For Sale Category   Houses
4.5 بیسوه نمره دولتی 20-11 متر مربع تهکوی و 4 اطاق 3 تشناب عصری 1 آشپزخانه عصری 1 دهلیز کلان . تمام تعمیر کانکریتی مجهز و معیاری میباشد. با جور آمد
674 9382