676 9384
تویوتا کرولا مدل 2014
Name   Khaibar Date   2020-01-12
Phone   0787311410 Province   Kabul
Region   2014
Amtaa
Price   $ Type  For Sale Category   Cars
Make  Toyota Year  2014 Color  Black Gear  Automatic
Fuel  Petrol
نوعیت موتر
تویوتا کرولا
مدل 2014
پلیت نوع ***42-5
آپشن S + LE
پایدان ها برقی
تیر ویل 2015
اسناد تازه پاک سه سال
چهار سلند پطرول
کیلو متر Miles 23483
بیدون تکر از هر نگاه به ضمانت
خریدار می تواند به این شماره به تماس شود
676 9384