771 9285
اپارتمان کرایی
Name   Waleed Date   2019-12-02
Phone   0789011695 Province   Kabul
Email  
Region   Share naw
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Rent  250 $ Type  For Rent Category   Apartments
یک باب اپارتمان‌ کرایی در برج عزیزی واقع چهاراهی انصاری شهرنو عقب سیتی سنتر و پارک مال که دارای 3 اطاق تشناب یک بالکن یک دهلیز یک آشپزخانه میباشد دارای مرکز‌گرمی سیستم گاز پیشرفته در آشپزخانه. لفت فعال 24 ساعته برق یا نباشد لفت فعال میباشد.
دارای پارکینگ ستاندرد در تهکوی دارای سیکوریتی 24 ساعته.
سوپر مارکیت 24 ساعته.
771 9285