1070 9283
دربند حویلی دارای 4 اطاق 2 دهلیز با برق آب
Name   Faqir Mohammad Date   2019-12-02
Phone   0773774274 Province   Kabul
Region   کوتیسنگی گذشته از آسیا مارکیت
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  37,000 $ Type  For Sale Category   Houses
کوتیسنگی عقب سرای تخنیکی وسایط بنام پغمان، خانه خامه طرف قلعه واحد بازار کوتیسنگی موتر رو است ولی گراج ندارد خانه 11 هم از سرک بازآر کوتیسنگی قباله عروفی ساحه بی نقشه است بدون استملاک و مشکلات درصورت ضررت قباله شرعی از طرف دولت داده خواهد شد بدون مصرف فعلا به کرایه داده شده 8500 افغانی قباله و برق بنام شخص است موقعیت خوب نزدیک بازار، شفاخانه ها و مکاتب. نظر به ضررت به فروش میرسد.
1070 9283