487 9298
تقسيم أوقات زمستاني، شامل بخش هاي رياضيات، آمادگي كانكور، انگليسي
Name   آموزشگاه علمي عصر بيداري Date   2019-12-01
Phone   0794999635 Province   Kabul
Email  
Region   تايمني، سرك دوم پروژه، منزل تحتاني سيتي طبي لابراتوار
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  600 AFN Type  Information Category   Education
‎#تقسيم_اوقات_جديدزمستانی:
‎آموزشگاه علمی عصربیداری

‎✈️ سهولت_ها:
‎✅ با اخذ مقدار فيس كمتر نسبت به ساير مراكز آموزشي بيشترين خدمات را ارايه ميكنيم
‎⚫️ تخفیف ویژه برای اول نمره، دوم نمره و سوم نمره های مکاتب.
487 9298