772 9284
کرولا 97 کانادایی منفی 4 رنگ سفید ثابت بی تکر اسناد و موتر اعتباری
Name   فقیری Date   2019-12-01
Phone   0773774274 Province   Kabul
Email  
Region   کوتیسنگی گذشته از آسیا مارکیت
  I have totally ( 5 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  6,400 $ Type  For Sale Category   Cars
Make  Toyota Year  1997 Color  White Gear  Automatic
Fuel  Petrol Km  10000-25000
سوپر صالون به زمانت بی تکر کانادایی خوب ثابت موتر خانه در چهار سال پیش مستری نرفته چون زیاد استفاده نشده تمام سیستم هایش فعال کمی خاک نشسته اسناد هم وقتش پوره شده تقریبا 2 سال است پاک نشده پلیت منف 4 ولی کپ داخل بادامی کم مصرف تایرهای نو ضرورت به فروش است.
شماره های تماس 0787095801 0794488887
772 9284