34 9864
فروش یک عراده تویوتا کمپک جرمنی 1996
Name   Ahmad Date   2020-09-13
Phone   0786083089 Province   Kabul
Region   Kabul
  I have totally ( 3 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  5,450 $ Type  For Sale Category   Cars
Make  Toyota Year  1996 Color  Light-blue Gear  Manual
Fuel  Petrol Km  75000-100000
نوع موتر:تویوتا کمپک جرمنی
مادل: 1996
رنگ: زنگالی
گیر : دنده
انجن:44
رنگ صالون: بخملی
دروازه: قطعه های جدید با شیشه های برقی
بخاری : فعال
تیرو ویل گپ جدید
پلیت: -4 بدون 39
اسناد: پاک
قیمت: 5450 دالر امریکایی
شماره تماس: 0786083089
نوت: لطفآ خریدار واقعی به تماس شود به کمنت و مسج جواب داده نمیشود.
34 9864