331 9240
یک عراده تویوتا کرولای کانادایی 1995 خانگی بسیار ثابت
Name   Mukhtar ahmad Date   2019-10-25
Phone   0784141031 Province   Kabul
Region   Kabul
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  5,500 $ Type  For Sale Category   Cars
Make  Toyota Year  1995 Color  Red Gear  Automatic
Fuel  Petrol
یک عراده کرولای کانادایی خانگی ثابت دست اول یعنی پلیتش را خودم گرفته ام که دارای رنگ سرخ پلیت منفی 3 تایر های جدید ویلکپ شده برای فروش
331 9240