54 9373
یک در بند حویلی تاز اعمار شده
Name   حاجی عمر Date   2019-11-23
Phone   0772645302 Province   Kabul
Region   سرک نو کارته نو چهاراهی حوزه 8
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  90,000 $ Type  For Sale Category   Houses
یک دربند حولی فروشی به مساحت 200 متر مربع دارای قباله عرفی دارای هفت اطاق نیشمن و دو صالون بزرگ که در سه منزل به شکل انجینیر اعمار شده است که شامل فول تهکو، هفت اطاق نیشمن، پنج تشناب عصری و دو آشپزخانه عصری و تخت بام چپس فرش شده که دارای برق و آب شیرین و کوچه های کلان و همچنان مذکور در نفش کوچه موقعیت که هر منزل راه های جداگانه دارد
54 9373