43 8952
خانه گروی آفتاب رخ
Name   Ahmad Date   2019-07-16
Phone   0788205220 Province   Kabul
Region   تپه سلام سرک سنگی شرق پهنتون کابل
  I have totally ( 3 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  30,000 $ Type  For Sale Category   Apartments
خانه گروی
آفتاب رخ
دارای دو اطاق
یک دهلیز کلان
دو تشناب
آشپزخانه اوپن
یک بالکن
مرکز گرمی
منزل چهارم
پاکنگ کلان در تهکویی
چوکی دار
برق رهایشی
آب شرین
همسایه های خوب و آرام
مبلغ 30000 دالر با کمی جور امد
شماره تماس 0788205220
43 8952