189 9551
یک دربند حویلی فروشی تقریبا ۳.۵بسوه دارای ۹اطاق۵تشناب عصری ۳ آشپزخانه
Name   يما Date   2020-03-01
Phone   0788813787 Province   Kabul
Region   تایمنی چهاراهی سابقه متصل مسجد سید منصور نادری
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  160,000 $ Type  For Sale Category   Houses
یک دربند حویلی فروشی تقریبا ۳.۵بسوه سه منزل دارای ۹اطاق ۵تشناب عصری ۳اشپزخانه عصری تهکابی نیمه تخت بام بزرگ باغچه بادرخت های میوه و گل های مرسل گراج موتر آب شیرین گادری قباله شرعی مهمانخانه علیده در اول تعمیر بازار شفاخانه مکتب های شخصی و دولتی نزدیک ۵۰ متر فاصله از سرک عمومی تعمیر به سیستم ایرانی و پخته تازه اعمار گردیده است موقعیت عالی قیمت ۱۶۰۰۰۰ دالر با جور
189 9551