48 9755
با متر سلطنتی آشنا شوید. با لیزر اندازه گیری نماید
Name   حمزه یونیک الیکترونیک Date   2020-07-04
Phone   0795991515 Province   Kabul
Region   چهاراهی پل سرخ روبروی پوهنتون رابعه بلخی کوچه دوم سرای غزنی
  I have totally ( 30 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  700 AFN Type  For Sale Category   Others
با متر سلطنتی آشنا شوید.
با این متر میتوانید با شکل دیجیتل و کارایی خاص آن مستفید شوید.
1. با لیزر اندازه نماید.
2. با تایر اندازه نماید.
3. با تار اندازه نماید.
برای خرید و سفارش تان به ما به تماس شوید.

فروشگاه حمزه یونیک الکترونیک
چهاراهی پل سرخ روبروی پوهنتون رابعه بلخی کوچه دوم سرای غزنی
شماره های تماس : 0795991515/ 0788991515
48 9755