574 9166
ماشین آیسکریم دیزرت بولت
Name   حمزه یونیک الیکترونیک Date   2019-10-03
Phone   0795991515 Province   Kabul
Region   ده افغانان داخل آریانا مارکیت مقابل قومندانی امنیه کابل منزل تهکوی
  I have totally ( 30 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  2,200 AFN Type  For Sale Category   Home Items
ماشین آیسکریم دیزرت بولت
دوستان عزیز برای آماده ساختن آیسکریم در فصل گرما ، با هر نوع میوه و بدون مواد کیمیایی که به صحت مضر باشید مستفید شوید .
برای خرید و سفارش تان به ما بتماس شوید.

فروشگاه حمزه یونیک الکترونیک
ده افغانان آریانا مارکیت منزل تهکوی
شماره های تماس : 0795991515/ 0788991515
574 9166