551 8654
یکباب‌ اپارتمان‌ چهاراطاقه‌ فروشی‌
Name   شرکت‌ ساختمانی‌ سویت Date   2019-06-12
Phone   0700253421 Province   Kabul
Email  
Region   سرک‌ دوم‌ پروژه تایمنی‌
  I have totally ( 11 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Price  65,000 $ Type  For Sale Category   Apartments
نمبربلاک(64)
قیمت فروش‌ ۶۵۰۰۰- دالر باجورآمد
آدرس: سرک‌ دوم‌ پروژه‌ تایمنی‌ کوچی‌ عقب‌ مکتب‌ افغان‌ ترک- منزل‌ چهارم‌ -نوش‌ آفتابی‌‌ موقیعت‌ اپارتمان‌ سمت‌ جنوب‌ شرق‌ بلاک‌ - ۱۵۰‌ مترمربع‌ مساحت-دیکوریشن‌ اعلی‌ -‌ دوتشناب‌ عصری‌ مجهز- آشپزخانه‌ عصری‌ -۱‌ دهلیز- دوبالکن- پارکنگ‌ موتر- آبشرین‌ و برق‌ مستقل و‌ مرکزگرمی‌ بلاک‌ تازه‌ اعمار‌ گردیده‌ -اجرای‌ قباله‌ عرفی‌ به‌ اساس‌ اصل‌ قباله‌ شرعی‌ زمین‌ -

نوت: لطفآ‌ طبق‌ مشخصات‌ فوق‌ آنعده‌ مشتریان‌ محترم‌ که‌ اراده‌ قوی‌ ، عزم‌ راسخ‌ و‌ توان‌ مالی‌ برای‌ خرید‌ دارند‌ ، در‌ ارتباط‌ شوند.
تماس‌ ازطریق‌ وتساپ‌ ، ایمو‌ ، وایبر‌ ۰۷۸۷۵۱۵۱۲۰
551 8654