556 8649
یک دربند حویلی کرایی لب سرک قیر دارای قباله شرعی
Name   حفیظ Date   2019-06-10
Phone   0706202025 Province   Herat
Region   سرک مجیدی ولایت هرات
  I have totally ( 3 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Rent   $ Type  For Rent Category   Houses
ساحه: 577.5 متر مربع
قیمت قابل گفتکو است
556 8649