636 8567
فروش چهار بسوه زمین چهار دیواری شده لب سرک قیر پادشاه پای منار
Name   احمد صمیم Date   2019-05-23
Phone   0799106163 Province   Kabul
Email  
Region   سرک پادشاه صاحب پای منار
Price  1,400,000 AFN Type  For Sale Category   Land
فروش چهار بسوه زمین چهار دیواری شده لب سرک قیر پادشاه پای منار ( قیمت فی بسوه 350000 )افغانی که قیمت مجموعی چهار بسوه ( 1400000 ) افغانی با کمی جور امد
636 8567