645 8558
اپارتمان 4 اتاقه ضرورت دارم در بلاک های شهرسازی واقع کارته مامورین
Name   Hamidullah AZIZI Date   2019-05-22
Phone   700044213 Province   Kabul
Region   کارته مامورین بلاک های شهر سازی 1باب آپارتمان 4 اتاقه گروی ضرورت دارم
Price  50,000 $ Type  I Need Category   Apartments
1 باب اپارتمان 4 اتاقه ضرورت دارم در منزل های 2 یا 3 و یا هم 4 باشد مبلغ 50000 دالر امریکایی
645 8558