664 8450
ماشین کالا شویی فول اتومات زمنس جرمنی مستعمل
Name   Kaka Akbar Date   2019-04-29
Province   Kabul
Email  
Region   کلوله پشته ایستگاه برج برق ناحیه 4 کابل
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  8,000 AFN Type  For Sale Category   Other Elects
یک بایه ماشین کالاشوی فول اتومات زمنس جرمنی مستعمل که فعال میباشد اندک ترمیم نیاز دارد به فروش میرسد. آدرس کلوه له پشته استگاه برج برق نبش صادف در ملتون.
نیاز مندان واقعی به تماس شوند: میلاد ولی: 0782205416
664 8450