570 8423
کتاب خانه فروشی
Name   احمد خان Date   2019-04-15
Phone   0770380213 Province   Kabul
Email  
Region   کتاب فروشی
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  390,000 AFN Type  For Sale Category   Shops
در این کتاب فروشی کتاب های دانشگاهی، روانشناسی، دینی و...کتاب ها موجود است.
به خاطر سفر به خارج از کشور کتاب فروشی را به فروش گذاشتم.
570 8423