571 8422
دکان فروشی
Name   حسیب Date   2019-04-14
Phone   0744660083 Province   Kabul
Email  
Region   ناحیه سوم واقع دهبوری
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price   AFN Type  For Sale Category   Shops
یک‌باب دکان خوراکه فوشی واقع دهبوری نزدیک دروازه عمومی لیسه رحمن بابا مقابل مسجد جامع عبدالرحیم با وسایل واجناس
571 8422