104 8891
خانه با پنج آپارتمان برای فروش
Name   Ahmad Date   2019-07-11
Phone   0744812955 Province   Kabul
Region   باغ بالا
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  300,000 $ Type  For Sale Category   Houses
یک تحمیر با پنج آپارتمان برای فروش در بهترین موقعیت شهر کابل بین کارته پروان و باغ بالا ، قواله شرعی برق جدا برای هر منزل اب وافر و همسایه خوب از قوم های مختلف، کیفت و مواد استفاده شده در تحمیر از کیفیت عالی با گرنتی برای محلومات بیشتر لطفا به
WhatsApp, viber or IMO 0031684529319
104 8891