495 8244
لوازم خانه برای فروش
Name   وارث Date   2019-03-15
Phone   0747066235 Province   Kabul
Region   دارالمان سرک گل باغ
  I have totally ( 7 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  10,000 AFN Type  For Sale Category   Home Items
یک دانه فریزر بدون کدام مشکل شکستگی دو خانه ایی به قیمت 10000 با جور امد.
یکدانه یخچال متوسط کاملان ثابت دو خانه ایی به قیمت 9000 یک دانه گیتار کلاسیک جاپانی بدون تاب بدون شکستگی 5000 یک دانه کیبورد تمام پرده هاییش ثابت لاسپکر ساف به قیمت 1000
495 8244