494 8239
خانه کرایی در شهر جلال أباد
Name   Saleh Mohammad Aria Date   2019-03-14
Phone   0799321086 Province   Nangarhar
Region   Jelalabad, 1st district, Shahrak Ahmad Ali
Amtaa
Rent   AFN Type  For Rent Category   Houses
خانه کرایی مجهز با داشتتن 10 اطاق، 3 هال، 2 آشپزخانه، 8 تشناب

آدرس: شهر جلال آباد ناحیه اول ، 300 متری ماموریت سمت اول
شهرک احمد علی
494 8239