500 8233
به یک نمره زمین فروشی دو الی دونیم بسوه در ساحۀ افشار سیلو ضرورت دارم.
Name   ابوذر دانش Date   2019-03-13
Phone   0798120553 Province   Kabul
Email  
Region   افشار سیلو
Price  3,200,000 AFN Type  I Need Category   Land
به یک نمره زمین فروشی دو الی دونیم بسوه در ساحۀ افشار سیلو ضرورت دارم.
500 8233