509 8229
یکباب‌ اپارتمان‌ دو اطاقه‌ گروی
Name   رهنمای‌ آنلاین Date   2019-03-13
Phone   0787515120 Province   Kabul
Email  
Region   سرک‌ پنجم‌ پروژه‌ تایمنی‌
  I have totally ( 196 ) advertisements. Click here to see all of them.
Price  15,000 $ Type  Mortgage Category   Apartments
آپارتمان دو‌ اطاقه‌ گروی‌ ! کوداعلان(183 )

۱۵۰۰۰-$
آدرس‌ : سرک‌ پنجم پروژه‌ تایمنی‌.
دو اطاق منزل‌ چهارم و‌ پنجم یک‌تشناب یک‌ آشپزخانه عصری‌ - نیمه‌ آفتابی - ابشرین‌ و‌ برق‌ میترمستقل‌ - دیکوریشن‌ ساده .
509 8229