499 8234
آپارتمان گروی
Name   مرتضی Date   2019-03-14
Phone   0749692420 Province   Kabul
Region   Kabul
  I have totally ( 6 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Price  10,000 $ Type  Mortgage Category   Houses
آپارتمان مذکور در ساحه کمپنی نزدیک بازار کمپنی موقعیت دارد دارای دو اطاق یک آشپزخانه و سه تشناب و همچنان گراچ برای سه الی چهار موتر در تهکوی دارد
نزدیک مکتب و مسجد موقعیت دارد آب و برق دولتی
خانه جدیدا ساخته شده است
499 8234