516 8218
ضرورت به یک نمره زمین 2 بسوه
Name   احمد Date   2019-03-11
Phone   0799051020 Province   Kabul
Region   افشار یا چهار راهی قمبر
  I have totally ( 2 ) advertisements. Click here to see all of them.
Price  40,000 $ Type  For Sale Category   Land
به یک نمره زمین 2 بسوه (200 متر مربع) ضرورت دارم، دارای قباله شرعی باشد.
516 8218