542 8196
یک دربند حویلی‌ فروشی واقع ناحیه دوزادهم
Name   توریالی Date   2019-03-10
Phone   0700256251 Province   Kabul
Region   12 District
Amtaa
Price  70,000 $ Type  For Sale Category   Houses
یک دربند حویلی‌ فروشی واقع ناحیه دوزادهم شهر کابل شهرک صدر اعظم اخیر کوچه نبش سرک شینه دارای قباله حروفی به فروش میرسد
542 8196