449 8289
یک دربند حویلی فروشی با مساحت ۱۰۰ متر مربع
Name   نقیب الله Date   2019-03-23
Phone   0787956518 Province   Kabul
Region   سرک سه شاشهید مقابل نقلیه داخل کوچه
Price  40,000 $ Type  For Sale Category   Land
یک دربند حویلی فروشی با مساحت ۱۰۰ متر مربع دارای پنج اطاق خامه نل آب شرین برق رهایشی قباله شرعی موتر رو آدرس شاه شهید غرب نقلیه داخل کوچه فرعی.قیمت ۴۰۰۰۰ با جور امد.
449 8289