545 8189
خانه‌ فروشی‌ !
Name   رهنمای‌ آنلاین Date   2019-03-09
Phone   0787515120 Province   Kabul
Email  
Region   سه‌ راهی‌ خواجه‌بغرا
  I have totally ( 196 ) advertisements. Click here to see all of them.
Price  140,000 $ Type  For Sale Category   Land
حویلی‌ یکنیم‌ بسوی‌ فروشی‌ ! کود‌ ملکیت(126 )

قیمت‌ فروش(۱۴۰۰۰۰) $ باجورآمد.
آدرس: خیرخانه‌ بین‌ سه‌ راهی‌ خواجه‌ بغرا‌ و‌ چهاراهی‌ هوتل‌ پروان‌ درامتداد‌ سرک‌ عمومی‌ .
دارای‌ قباله‌ شرعی‌ - از‌ نمره‌ نپی‌ خانه‌ دوم‌ - نمره‌ چپه‌ - مقابل‌ حولی‌ دوبسوه‌ فضای‌ پارک‌ سرسبزی‌ - نوع‌ تعمیر‌ خانه‌ سابقه‌ یعنی‌ تخریبی‌ .
نوت :لطفآ‌ مشتریان‌ محترم‌ که‌ طبق‌ متن‌ هذا‌ جدی‌ وقاطع‌ موافق‌ باشند‌ ، درارتباط‌ شوند.
- هنگام‌ تماس‌ کودملکیت‌ را‌ یاد آورید‌ شوید، ویا‌ از‌ طریق‌ خط‌ انترنتی‌ شماره‌ ذیل‌ برای‌ ما‌ پیام‌ بفرستید.
- موضوع‌ جورآمد، بعداز‌ انتخاب‌ملکیت‌ و‌ درحضورداشت‌ طرفین‌ بایع‌ ومشتری‌ واضع میگیرد‌.
- اوقات‌ مراجعه‌ ساعت (۴) عصر‌ بوده‌ و‌ نیز‌ قبلآ ما‌ را‌ در‌ جریان‌ گذاشته‌ باشید‌ ‌.
ÀD: proje taimane 4 streete
‌Viber - What\\\'s App- imo
0787515120
545 8189