570 8168
به یک تن سرمایه گذار ضرورت داریم
Name   احمد الله Date   2019-03-05
Phone   0799120733 Province   Kabul
Company   شرکت تجارتی
Region   خیرخانه
Price  300,000 AFN Type  I Need Category   Others
برای فعلا به مبلغ 300.000 افغانی سرمایه نیاز است بعدآ نظر به ضروت شرکت امکان اضافه نمودن آن هم می رود بعد از ماه حمل سال 1398 هـ ش هر زمان شخص سرمایه گذار به سرمایه خود نیاز پیدا بکند شرکت متعهد است تا در ظرف حد اقل یکماه اقدام به پرداخت سرمایه شخص نماید در مقابل سرمایه ضمانت معتبر داده می شود منفعت پیش بینی شده هم در سال بین 30 الی 40 % سرمایه می باشد، محصولات ما در بازار جایگاه خویش را دارد و ریسک معامله هم صفر % می باشد، کسانیکه علاقه مند سرمایه گذاری هستند به تماس شوند.
570 8168