581 8153
یک نمره زمین دارای 300 متر مربع
Name   امین Date   2019-03-03
Phone   0703547837 Province   Kabul
Region   پروژه جدید قلعه زمان خان
Price  60,000 $ Type  For Sale Category   Land
یک نمره زمین فروشی چهاردیواری شده دارای دو اطاق پیاده خانه به شکل پخته واقع کوچه سوم پروژه جدید قلعه زمان خان به مساحت 300 متر مربع دارای قباله شرعی.
581 8153