588 8146
یك نمره زمين چهارديوار به مساحت 450 متر مربع
Name   Abdul shukor Date   2019-03-02
Province   Balkh
Email  
Region   North region
Price  9,500 $ Type  For Sale Category   Land
یك نمره زمين چهارديوار به مساحت 450 متر مربع با دروازه
در ساحه نور خدا بلاك 4 كوچه 6 به قيمت 9500 دالر خريدار واقعي به تماس شود
588 8146