595 8139
ضرورت‌ به‌ یکدربند‌ حویلی‌ کرایی!
Name   رهنمای‌ آنلاین Date   2019-03-02
Phone   0787515120 Province   Kabul
Email  
Region   ناحیه‌ چهارم‌ شهرکابل
  I have totally ( 196 ) advertisements. Click here to see all of them.
Price   Unspecified price Type  I Need Category   Houses
ضرورت‌ به‌ یکدربند‌ حویلی‌ کرایی‌ !

دارای‌ حویلی‌ لب‌ سرک‌ ، جهت‌ استفاده‌ قالین‌ شوی‌ درمربوطات‌ تایمنی‌ ویا‌ کلوله‌ پشته‌ ضرورت‌ میباشد‌ ، کسانیکه‌ همچو‌ جایداد‌ جایداد‌ بدسترس‌ داشته‌ باشند‌ لطفآ‌ مشخصات‌ آنرا‌ به‌ شماره‌ ذیل‌ پیام‌ نمایند‌.
ÀD: proje taimane 4 streete
‌Viber - What\\\'s App- imo
0787515120
595 8139