615 8119
فروش عاجل حویلی اعمار شده
Name   Sabawoon Akbari Academy Date   2019-02-26
Phone   0744123464 Province   Kabul
Region   قلعه کاشف - بازار کمپنی - ناحیه پنجم شهر کابل
Price  2,200,000 AFN Type  For Sale Category   Houses
یک دربند حویلی واقع قلعه کاشف کمپنی به مساحت دو بسوه دارای شش اطاق نشیمن، شش تشناب، دوآشپزخانه عصری ،آب و برق که به مصرف مجموعی 2730000 - اعمار ګردیده است بنابر ضرورت عاجل به قیمت 2200000 بفروش میرسد.
615 8119