1147 7972
خانه فروشی دارای سه اطاق دو تشناب گراچ به شک گادری اعمار گردیده است.
Name   شیر محمد Date   2019-02-10
Phone   0786243255 Province   Kabul
Region   گذشته از شهرک فیصل ، مسجد نو ناحیه ششم
Price  2,200,000 AFN Type  For Sale Category   Houses
قابل ذکر دانسته میشود که نسبت مجبوری و عدم داشتن پول با وجود که خانه به یک قیمت بسیار بالا خریداری شده است به نقص به فروش میرسد.
1147 7972